Data Dictionary

Column Type Label شرح
سال numeric
۴۰۰ کیلوولتی - کیلومتر مدار text
۲۳۰ کیلوولتی - کیلومتر مدار numeric
جمع انتقال - کیلومتر مدار numeric
۱۳۲ کیلوولتی - کیلومتر مدار numeric
۶۶,۶۳ کیلوولتی - کیلومتر مدار numeric
جمع فوق توزیع - کیلومتر مدار numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 3 نوامبر 2021
ایجاد شده 3 نوامبر 2021
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده