فهرست مکان‌های طبیعی و فرهنگی ثبت شده ایران در یونسکو تا آخر سال ۲۰۱۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فهرست مکان‌های طبیعی و فرهنگی ثبت شده ایران در یونسکو تا آخر سال ۲۰۱۹
توضیح

این داده از سایت رسمی یونسکو گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر یونسکو
سایت ناشر http://whc.unesco.org/en/statesparties/IR/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها از یک جدول HTML استخراج شده است.