شاخص های عمده نیروی كار جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر بر حسب فصل و به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹

این داده از جدول ۳ در صفحه ۹ از گزارش «شاخص های عمده نیروی كار جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر بر حسب فصل و به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص های عمده نیروی كار جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر بر حسب فصل و به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۹ از گزارش «شاخص های عمده نیروی كار جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر بر حسب فصل و به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.