شاخص های عمده نیروی كار جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر به تفکیک استان در سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۸

این داده از جدول ۲ در صفحه ۸ از گزارش «شاخص های عمده نیروی كار جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر به تفکیک استان در سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص های عمده نیروی كار جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر به تفکیک استان در سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۸ از گزارش «شاخص های عمده نیروی كار جمعیت ۱۱ ساله و بیشتر به تفکیک استان در سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.