پایه پولی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل پایه پولی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://www.cbi.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها از یک جدول HTML با اعداد تبدیل شده از فارسی به انگلیسی گرفته شده است.