حساب‌های ملی به قیمت‌های جاری در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

این داده از صفحه ۲ و ۴، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣۹۳، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۷۹، سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۳)

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل حساب‌های ملی به قیمت‌های جاری در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از صفحه ۲ و ۴، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣۹۳، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۷۹، سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۳)

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.