تعداد طلاق رخ داده بر حسب سن زن در زمان طلاق - خراسان جنوبی - ۱۳۹۴

این داده از جدول ۸۸ در صفحه ۲۳۸ از گزارش «تعداد طلاق رخ داده بر حسب سن زن در زمان طلاق - خراسان جنوبی - ۱۳۹۲ » برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد طلاق رخ داده بر حسب سن زن در زمان طلاق - خراسان جنوبی - ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۸۸ در صفحه ۲۳۸ از گزارش «تعداد طلاق رخ داده بر حسب سن زن در زمان طلاق - خراسان جنوبی - ۱۳۹۲ » برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.