ورزشکاران سازمان یافته بر حسب رشته های ورزشی و جنس در سال ۱۳۹۸

این داده از جدول ۳۱-۱۹ در صفحات ۷۳۵ تا ۷۳۶ از گزارش «ورزشکاران سازمان یافته بر حسب رشته های ورزشی و جنس: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ورزشکاران سازمان یافته بر حسب رشته های ورزشی و جنس در سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۳۱-۱۹ در صفحات ۷۳۵ تا ۷۳۶ از گزارش «ورزشکاران سازمان یافته بر حسب رشته های ورزشی و جنس: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.