شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در مناطق شهری ایران در دی ماه سال ۱۳۹۵

این مجموعه داده از صفحه ۳، شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران دی ماه ١٣٩٥، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در مناطق شهری ایران در دی ماه سال ۱۳۹۵
توضیح

این مجموعه داده از صفحه ۳، شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران دی ماه ١٣٩٥، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.