ولادت ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران - خراسان رضوی - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۴۳ از گزارش «ولادت ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران - خراسان رضوی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ولادت ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران - خراسان رضوی - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۴۳ از گزارش «ولادت ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران - خراسان رضوی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.