ثبت وفات - قم - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

این داده از صفحه ۵۴ از گزارش «ثبت وفات - قم - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ثبت وفات - قم - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از صفحه ۵۴ از گزارش «ثبت وفات - قم - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.