تعداد فوت ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس - خراسان رضوی - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۵ در صفحه ۶۳ از گزارش «تعداد فوت ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس - خراسان رضوی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد فوت ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس - خراسان رضوی - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۵ در صفحه ۶۳ از گزارش «تعداد فوت ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس - خراسان رضوی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.