Data Dictionary

Column Type Label شرح
شهرستان و سال text
جمع numeric
کمتر از ۱۵ سال numeric
۱۹ - ۱۵ سال - مرد numeric
۲۴ - ۲۰ سال - مرد numeric
۲۹ - ۲۵ سال - مرد numeric
۳۴ - ۳۰ سال - مرد numeric
۳۹ - ۳۵ سال - مرد numeric
۴۴ - ۴۰ سال - مرد numeric
۴۹ - ۴۵ سال - مرد numeric
۵۴ - ۵۰ سال - مرد numeric
۵۹ - ۵۵ سال - مرد numeric
۶۴ - ۶۰ سال - مرد numeric
۶۹ - ۶۵ سال - مرد numeric
۷۴ - ۷۰ سال - مرد numeric
۷۵ سال و بیشتر - مرد numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 16 دسامبر 2021
ایجاد شده 16 دسامبر 2021
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

در بعضی شهر ها دفتر خانه ثبت طلاق وجود ندارد.

ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned