میزان فروش انواع سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال ۱۳۹۱

این داده از جدول ۱-۳-۲ در صفحه ۵۳، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۹۱ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان فروش انواع سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال ۱۳۹۱
توضیح

این داده از جدول ۱-۳-۲ در صفحه ۵۳، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۹۱ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر وزارت جهاد کشاورزی
سایت ناشر http://www.maj.ir/Portal/Home/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.