سرشماری جمعيت كشور بر حسب جنس و استان در سال ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل سرشماری جمعيت كشور بر حسب جنس و استان در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.