Data Dictionary

Column Type Label شرح
سطح زیر کشت text
مطالعاتی numeric
اجرایی numeric
بهره برداری numeric
مجموع numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

در بخش جستجوی پیشرفته موضوع، سطح زیر کشت و مورد را تعداد، آمار بر اساس لیست کل و وضعیت سد، در سه مرحله انتخاب می‌کنیم.
در فایل اصلی مجموع در بخش مطالعاتی مجموع ذکر شده ۵۳۷، در بخش اجرایی مجموع ذکر شده ۱۴۶ و در بخش بهره‌برداری مجموع ذکر شده ۶۴۷ و جمع کل ۱۳۳۰ ذکر شده است، در حالیکه جمع درست ارقام به این صورت است: در بخش مطالعاتی ۳۵۹، در بخش اجرایی ۱۱۹ و در بخش بهره‌برداری ۴۸۰ و جمع کل ۹۵۸ است.

ناشر شرکت مدیریت منابع آب ایران
سایت ناشر http://www.wrm.ir/
منبع

http://daminfo.wrm.ir/fa/dam/stats

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده