ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری کشور برحسب نوع فعالیت معدن از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری کشور برحسب نوع فعالیت معدن گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری کشور برحسب نوع فعالیت معدن از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری کشور برحسب نوع فعالیت معدن گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1370
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.