سن فرد در زمان آخرین بار خشونت‌دیدگی - درصد

مراجعه به وب‌سایت