آیا کسی را در میان خانواده، دوستان و آشنایان می‌شناسید که در یک سال اخیر دست به خودکشی زده، و به زندگی خودش پایان داده باشد؟

مراجعه به وب‌سایت