دادسرای مشهد با احضار ۹ زن بهائی یکی از آنها را بازداشت کرد

دادسرای مشهد با احضار ۹ زن بهائی یکی از آنها را بازداشت کرد

پایگاه پژوهشی «داده‌های باز ایران» نیز در گزارشی تحلیلی اعلام کرده است که از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون «دست‌کم ۲۲۵ بهایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.»

مراجعه به وب‌سایت