زیان ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی قطعی و فیلترینگ اینترنت بر اقتصاد دیجیتال

زیان ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی قطعی و فیلترینگ اینترنت بر اقتصاد دیجیتال

بررسی‌‌های جدید نشان می‌دهد قطعی و فیلترینگ اینترنت در ایران از مهر تا پایان دی‌ امسال ماهیانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد مردم ایران زیان زده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با فرض اینکه اختلال در اینترنت اثری ۲۵ درصدی بر اقتصاد دیجیتال گذاشته باشد، زیان چهار ماه قطعی و اختلال اینترنت دستکم به بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید...

مراجعه به وب‌سایت