آیا تا به حال شده یکی از اعضای خانواده‌تان شما را کتک، سیلی، مشت یا لگد بزند یا شما را پرت کند یا هل دهد؟ - درصد

مراجعه به وب‌سایت