حجم سالانه سوزاندن گاز - سال ۲۰۱۹

حجم سالانه سوزاندن گاز - سال ۲۰۱۹

نمودار زیر وضعیت وخیم مشعل‌سوزی در ایران و مدیریت ضعیف وزارت نفت در این خصوص را نشان می‌دهد. این نمودار داده‌های مربوط به سوزاندن گاز را از سایت بانک جهانی نشان می‌دهد که شش کشور اصلی تولید کننده نفت (روسیه، عراق، آمریکا، ایران، نیجریه و عربستان سعودی) را مورد بررسی قرار داده است.

ایران یکی از چهار کشوری است که بیشترین میزان مشعل‌سوزی در سال ۲۰۱۹ را انجام داده است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، میزان مشعل‌سوزی سالانه ایران (۱۳/۷۸ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۹) بیش از شش برابر عربستان سعودی (۲/۲ میلیارد مترمکعب) بوده است.

مقاله:‌ دود شدن میلیاردها دلار در مشعل سوزی گاز میادین نفتی ایران

مراجعه به وب‌سایت