میانگین نرخ تورم سالانه قبل و بعد از انقلاب

دو نمودار زیر کارنامه تورمی پیش و پس از انقلاب را نشان می‌هد. در نمودار دوم میانگین نرخ تورم تنها در دولت‌هایی محاسبه شده که طول عمر آنها بیش از دو سال بوده است. 

مقاله:‌ تورم در ایران: ۱۸۰ هزار درصد پس از انقلاب

مراجعه به وب‌سایت