میانگین تولید سرانه گوشت قرمز در دولت‌ها و دوره‌های مختلف

میانگین تولید سرانه گوشت قرمز در دولت‌ها و دوره‌های مختلف

آمار تولید گوشت در دولت‌های مختلف

محاسبه داده‌ها نشان می‌دهد در ۱۱ سال منتهی به انقلاب سال ۱۳۵۷ میانگین سرانه تولید گوشت قرمز در ایران نزدیک ۷ کیلوگرم (۶ کیلو و ۹۷۰ گرم) به ازای هر نفر بوده است. 

در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ که ایران گرفتار انقلاب و درگیری‌های داخلی بود، سرانه مصرف گوشت ۵ کیلو و ۲۶۸ گرم است. 

در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ که میرحسین موسوی نخست‌وزیر است، سرانه تولید گوشت در ایران تا ۵ کیلو و ۶۳ گرم به ازای هر نفر کاهش پیدا می‌کند. 

با روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، سرانه تولید گوشت تا سال ۱۳۷۵ به نزدیک ۶ کیلوگرم (۵ کیلو و ۸۶۹ گرم) رسید.

بعد از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ میانگین سرانه تولید گوشت در ایران به بیش ۶ کیلوگرم ۳۴۱ گرم به ازای هر شهروند افزایش پیدا می‌کند. 

در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آمار تولید گوشت دوباره به زیر ۶ کیلوگرم (۵ کیلو و ۷۹۸ گرم) به ازای هر نفر برمی‌گردد.

و بعد از سال ۹۲ و آغاز به کار حسن روحانی به ریاست جمهوری آمار سرانه تولید گوشت به پایین‌ترین حد می‌رسد. میانگین سرانه تولید گوشت قرمز در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ ۵ کیلو و ۷۷ گرم است که تنها ۱۴ گرم بیشتر از رکورد دولت میرحسین موسوی و حدود ۲۰۰ گرم کمتر از میانگین تولید گوشت در دهه نخست پس از انقلاب است. 

مقاله:‌ کاهش بی‌سابقه تولید گوشت در ایران

مراجعه به وب‌سایت