قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه اسفند ۱۳۹۹

قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه اسفند ۱۳۹۹

دولت ایران یارانه گسترده‌ای برای سوخت‌های حمل و نقل مانند بنزین و دیزل در نظر می‌گیرد. در نتیجه قیمت بنزین در ایران یکی از پایین‌ترین میزان‌ها در جهان به حساب می‌آید. در واقع فقط ونزوئلا قیمت پایین‌تری برای بنزین داخلی نسبت به ایران دارد. نمودار شماره ۱، میانگین قیمت بنزین در ایران، افغانستان، پاکستان و ترکیه را در حال حاضر نشان می‌دهد.

مقاله:‌ آن روی دیگر پدیده قاچاق سوخت در ایران

مراجعه به وب‌سایت