نقشه تورم در ایران ۱۳۹۹

نقشه تورم در ایران ۱۳۹۹

جز دیگر شاخص فلاکت، نرخ تورم است، میانگین نرخ تورم در سال ۹۹ برای کل ایران ۳۶/۴ درصد بوده است، این نرخ تورم بالاترین نرخ تورم سالانه دهه ۹۰ به حساب می‌آید.

بررسی ۵ استان ایران با پایین‌‌ترین و بالاترین نرخ‌ تورم در سال ۹۹ نیز جالب توجه است. فاصله بیشینه نرخ تورم در استان کرمانشاه با ۴۰/۱ درصد تا کمینه این نرخ در استان‌های مازندران و مرکزی که تورم ۳۳/۳ درصدی را تحمل کردند، ۶/۸ واحد درصد بوده‌ است.

مقاله:‌ افزایش بی‌سابقه شاخص فلاکت در ایران

مراجعه به وب‌سایت