میزان مشعل‌سوزی گاز نسبت به نفت خام تولید شده (شدت شعله‌ور شدن گاز) - سال ۲۰۱۹

میزان مشعل‌سوزی گاز نسبت به نفت خام تولید شده (شدت شعله‌ور شدن گاز) - سال ۲۰۱۹

هرچند ایران نفت خام کمتری نسبت به پنج کشور دیگر تولید کرده است، به نظر می‌رسد که در مقایسه با میزان تولید نفت، گاز بسیار بیشتری می‌سوزاند. این تحلیل را می‌توان در نمودار شماره دو که میزان مشعل‌سوزی گاز طبیعی را نسبت به نفت خام تولید شده نشان می‌دهد، بهتر توضیح داد. 

مقاله:‌ دود شدن میلیاردها دلار در مشعل سوزی گاز میادین نفتی ایران

مراجعه به وب‌سایت