رفتن مستقیم به محتوا

نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد وسیله نقلیه شخصی‌اند

1 دسامبر 2022

آمارهای رسمی در ایران نشان می‌دهند که بیش از ۴۶ درصد خانوارهای شهری و ۶۴ درصد خانوارهای روستایی در ایران اتومبیل ندارند، در حالی که مقایسه آمار وسایل نقلیه به نسبت تعداد خانوار حاکی از آن است که به ازای هر خانوار ایرانی ۱/۴ وسلیه نقلیه در ایران وجود دارد. 

بنا بر داده‌های هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ نرخ دسترسی به اتومبیل شخصی در خانوارهای شهری به ۵۴ درصد و در خانوارهای روستایی به ۳۶ درصد رسیده است. 

بر اساس آمارهای ناجا (به نقل از مرکز آمار ایران) در سال ۱۴۰۰ تعداد وسایل نقلیه در ایران ۳۶,۳۲۳,۷۰۱ دستگاه بوده است. اگر این عدد را به تعداد ۲۶,۳۸۴,۰۰۰ خانوار ایرانی در همین سال تقسیم کنیم، به نسبت ۱/۴ وسیله نقلیه به ازای هر خانوار می‌رسیم. 


لینک 

اگر نرخ دسترسی خانوارهای شهری و روستایی را در برآورد تعداد خانوار در مناطق روستایی ضرب کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در مجموع حدود ۱۳/۱ میلیون خانوار (۱۱ میلیون خانوار شهری و ۲.۱ میلیون خانوار روستایی) صاحب خودروی شخصی‌اند. 

از سوی دیگر داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد حدود ۱۳ درصد خانوارهای شهری و ۲۵ درصد خانوارهای روستایی موتورسیکلت شخصی دارند.

لینک

بررسی داده‌های هزینه درآمد خانوار در فاصله سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد نرخ دسترسی خانوارهای شهری به اتومبیل شخصی طی ۱۵ سال بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۸۶ تنها کمی بیش از ۳۱ درصد خانوارهای شهری اتومبیل شخصی داشتند که این نسبت در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۵۴ درصد رسیده است. 

از طرف دیگر نرخ دسترسی به موتورسیکلت و دوچرخه در همین مدت بیش از ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است. 

در سال ۱۳۸۶ حدود یک پنجم (۲۰ درصد) خانوارهای شهری موتورسیکلت و دوچرخه داشتند. در سال ۱۴۰۰ نرخ برخورداری موتورسیکلت به کمتر از ۱۳ درصد و نرخ برخورداری دوچرخه به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. 

لینک

بررسی وضعیت سایر لوازم عمده خانوار حاکیست که طی ۱۵ سال گذشته بیش از هر چیز نرخ دسترسی به ماشین ظرفشویی و اجاق مایکروویو افزایش داشته است. 
در سال ۱۳۸۶ کمتر از ۲ درصد خانوارهای ایرانی ماشین ظرف‌شویی داشتند، این نسبت در سال ۱۴۰۰ به کمی بیش از ۸ درصد رسیده است. 
نرخ دسترسی به اجاق مایکروویو هم از کمتر از ۶ درصد در سال ۱۳۹۱، به حدود ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.