جامعه المصطفی ‌العالمیه

جامعه المصطفی ‌العالمیه

پایگاه داده‌ی باز ایران در گزارشی به جامعه المصطفی پرداخته که در خبرهای این روزها زیاد درباره‌ش بحث بوده.

مراجعه به وب‌سایت