رانندگی با دکترا؛ جمعیت رانندگان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در ایران

رانندگی با دکترا؛ جمعیت رانندگان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در ایران

وضعیتی که بسیاری از آنها را از به دست آوردن یک شغل مرتبط با تحصیلاتشان ناامید می‌کند. تازه‌ترین آمار ارائه شده توسط دولت نشان میدهد نیمی از کل بیکاران در کشور از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند.

مراجعه به وب‌سایت