صاحبخانه‌های کمتر، اجاره‌نشین‌های بیشتر

صاحبخانه‌های کمتر، اجاره‌نشین‌های بیشتر

در این مطلب، آمار بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ بررسی شده و پس از مرور میانگین‌ها، روند افزایش سهم واحدهای مسکونی که به رایگان در اختیار خانواده‌ها است مورد توجه قرار گرفته است.

مراجعه به وب‌سایت