جبر جغرافیا یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد؟

جبر جغرافیا یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد؟

دشواری‌های اقتصادی و برجسته‌تر شدن اختلاف میانگین درآمد و هزینه‌ی خانوار میان استان‌های کشور؛

با نگاهی به برآوردهای پایگاه داده باز ایران/ کند و کاو این مطلب: افزایش اختلاف طبقاتی؛ جبر جغرافیاست یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد؟

مراجعه به وب‌سایت