افزایش سهم بهداشت در سبد هزینه ایرانیان

افزایش سهم بهداشت در سبد هزینه ایرانیان

این مطلب به مقایسه آمار رسمی مربوط به افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان از یک سو و رشد درآمدها از سوی دیگر و دلایل آن می‌پردازد.

مراجعه به وب‌سایت