مسکن، درآمد و خانوارهای ایرانی

مسکن، درآمد و خانوارهای ایرانی

در این یادداشت کوتاه ابتدا آماری را بررسی خواهیم کرد که مرکز آمار ایران سالانه از سطح زیربنای واحد‌های مسکونی مورد استفاده خانوار منتشر می‌کند. متاسفانه اگرچه قدمت طرح آمارگیری از هزینه درآمد خانوار در مرکز آمار ایران به سال ۱۳۵۲ می‌رسد، اما آمار مربوط به سطح زیربنای واحدهای مسکونی از سال ۱۳۸۶ به اقلام آمارگیری اضافه شده است. بررسی آمار موجود در بازه زمانی هشت ساله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ در مناطق مختلف شهری و روستایی ایران به ما نشان خواهد داد که از قضا هر دو تصور فوق می‌تواند نادرست باشد. به‌طوری که متوسط متراژ خانه‌های شهری از خانه‌های روستایی بزرگ‌تر است و هرچه در زمان جلوتر آمده‌ایم نیز مساحت خانه‌ها بیشتر شده است.

مراجعه به وب‌سایت