افزایش اختلاف درآمد سالانه در استان‌های ایران: ۶۲ میلیون تومان تفاوت

افزایش اختلاف درآمد سالانه در استان‌های ایران: ۶۲ میلیون تومان تفاوت

"پایگاه داده باز ایران" (IOD) گزارش سالیانه میزان درآمد و هزینه خانوارهای ایران را منتشر کرده است. این گزارش که با عنوان "افزایش اختلاف طبقاتی در ایران: جبر جغرافیا یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد" در سایت این مرکز منتشر شده، نشان می‌دهد که اختلاف میانگین درآمد سالانه در مناطق شهری استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۹ به ۶۲ میلیون تومان رسیده است...

مراجعه به وب‌سایت