گزارش تحقیقی درباره مسکن مهر (۱): خانه‌سازی بی‌رویه و محرومیت‌زا

گزارش تحقیقی درباره مسکن مهر (۱): خانه‌سازی بی‌رویه و محرومیت‌زا

هنگام وقوع زلزله‌ی ویرانگر اخیر ایران در ۲۱ آبان، خبر رسید که بخش بزرگی از آسیب‌دیدگان این فاجعه ساکن خانه‌هایی بوده‌اند که در طرح مسکن مهر محمود احمدی‌نژاد ساخته شده بودند.طرح مسکن مهر در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و به عنوان راهی برای تأمین مسکن برای ایرانیان کم‌درآمد راه‌اندازی شده بود. اما این طرح بسیاری اوقات آماج انتقادات فراوان بوده است.

مراجعه به وب‌سایت