نظارت بر نظارت‌کنندگان، آلودگی هوا در ايران

نظارت بر نظارت‌کنندگان، آلودگی هوا در ايران

در کنار سرمايه‌گذاری بيشتر برای تعداد بيشتر ایستگاه‌های اندازه‌گيری کيفيت هوا و انتشار نتايج، مهم است که دولت استانداردهای نظارت بر کيفيت هوای‌اش را به طور کامل با هنجاری جهانی به رسميت شناخته شده همنوا و سازگار کند.

مراجعه به وب‌سایت