نتایج یک نظرسنجی درباره خدمات جنسی در ایران: ۴۰درصد پاسخگویان دست‌کم یک بار مشتری بوده‌اند

نتایج یک نظرسنجی درباره خدمات جنسی در ایران: ۴۰درصد پاسخگویان دست‌کم یک بار مشتری بوده‌اند

نتایج نظرسنجی «پایگاه داده‌ باز ایران» نشان می‌دهد بیش از ۴٠ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی «دست‌کم یک بار» در ازای خدمات جنسی پول پرداخته‌اند و ٣٠ درصد از مشتریان این خدمات «افراد متاھل» بوده‌اند.

پایگاه داده‌های باز ایران می‌گوید ٧ درصد از مشتری‌های خدمات جنسی، «افراد ھمجنس» بوده‌اند و ۴ درصد از مشتری‌ها را «زنان» تشکیل می‌دهند...

مراجعه به وب‌سایت