آمارهای جعلی و دروغ در مورد تعداد اردوهای «راهیان نور»

آمارهای جعلی و دروغ در مورد تعداد اردوهای «راهیان نور»

- آمار مورد ادعای سفرهای «راهیان نور» معادل ۱/۵ برابر کل سفرهای تفریحی و زیارتی با اقامت شبانه در سال ۱۴۰۰ است.
- این آمار در سال ۱۴۰۰ چهار برابر کل سفرهای انجام شده با اتوبوس به سراسر کشور بوده است!
- اعداد و ارقام ارائه شده بر اساس اعمال یک ضریب ثابت به یک عدد متغیر میان مردان و زنان است و نسبت زنان به مردان در این آمار در همه سال‌ها بدون استثنا ۱۰۰ زن به ازای ۱۱۲ مرد است که بین استان‌ها به نسبت ثابت تقسیم شده‌اند! 

مراجعه به وب‌سایت