بودجه شهرداری، منشا مشکلات مهم تهران است

بودجه شهرداری، منشا مشکلات مهم تهران است

تهران اگرچه چند ماهی است شهردار جدیدی به خود می‌بیند، اما پیش از آن به مدت ۱۲ سال یک شهردار داشته است. ریاست بر نهادی که به گفته شهردار جدید با بحران‌های مختلفی از جمله بحران تامین مالی هزینه‌های شهر دست به گریبان است، آسان نیست ولی پرسش اصلی این است که ریشه مشکل از کجاست؟

مراجعه به وب‌سایت