سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری در ایران

سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری در ایران

مطلب پیش‌‌روی به بررسی بودجه خانواده در مناطق شهری ایران در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ که بانک مرکزی منتشر کرده است می‌پردازد.

مراجعه به وب‌سایت