تشدید رکود بازار خودرو در یک ماه گذشته؛ نیمی از خانواده‌های ایرانی وسیله نقلیه شخصی ندارند

تشدید رکود بازار خودرو در یک ماه گذشته؛ نیمی از خانواده‌های ایرانی وسیله نقلیه شخصی ندارند

با وجود این که بر اساس آمار رسمی به ازای هر خانواده ایرانی ۱.۴ وسیله نقلیه در ایران وجود دارد، بیش از ۴۶ درصد خانواده‌های شهری و ۶۴ درصد خانواده‌های روستایی، وسیله نقلیه شخصی ندارند. رکود بازار خودرو در یک ماه گذشته شدت یافته و قیمت‌ها همچنان صعودی است.

وب‌سایت داده‌های باز ایران آمارهای مربوط به خرید اتومبیل شخصی را در سال ۱۴۰۰ بررسی کرده است که بر اساس آن، ۵۴ درصد خانواده‌های شهری و ۳۶ درصد خانواده‌های روستایی اتومبیل شخصی داشته‌اند...

مراجعه به وب‌سایت