کاهش رفاه خانوار ایرانی

کاهش رفاه خانوار ایرانی

هزینه‌های رفاهی شامل بودجه‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تامین اجتماعی همواره سهم مهمی از بودجه عمومی دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. سهم هزینه‌های رفاهی اما در بودجه دولت و اقتصاد ایران چقدر است؟

مراجعه به وب‌سایت