‏‫3 گزارش یافته شده است.

برچسب‌ها: بازار کار

فیلتر نتایج
    در این مطلب، به بررسی بودجه‌ خانوار در مناطق شهری ایران پرداخته می‌شود و اینکه این با این میزان بودجه آیا افراد خانواده‌ها بیکار هستند یا بازنشسته؟
    این مطلب به بررسی وضعیت کلی بازار، نقش زنان و مردان، و ارتباط آن به تعداد زنان محصل در دانشگاه‌ها می‌پردازد. و سپس سراغ ابهام‌های آماری در راستای نرخ بیکاری می‌رود و از جمعیت فعال زنان صحبت می‌کند.
    اساسا وضعیت اشتغال زنان و یا پتانسیل زنان برای حضور در بازار کار چگونه است؟‌ و آیا اساسا در دولت تمایل جدی برای اجرایی کردن شعار و سیاست های دولت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال ها می توان یک روش ساده را انتخاب کرد: مطالعه بیکاری و اشتغال زنان در...