مبلغ آخرین رشوه پرداخت شده

مبلغ آخرین رشوه پرداخت شده

در اقدامی جدید در پی آن هستیم که در کنار آمارهای دولتی، آمار غیررسمی از مسائل زندگی روزمره که عمدتا مردم، و نه نهادهای دولتی، با آن سروکار دارند را نیز جمع‌آوری و پس از تجزیه و تحلیل آن‌ها را منتشر کنیم. پژوهشگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی می‌توانند از این داده‌های اقتصادی و اجتماعی در راستای شفافیت بیشتر در وضعیت جامعه  گام تازه‌ای بردارند. با پر کردن فرم نظرسنجی، به ما کمک کنید مجموعه اطلاعات آماری در راستای آخرین رشوه پرداخت شده، مبلغ، ‌تاریخ و مکان آن به دست آوریم. 

مراجعه به وب‌سایت