توزیع سنی همسران در زمان ازدواج در سال ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل توزیع سنی همسران در زمان ازدواج در سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۹ در صفحه ۷۲ سالنامه آماری جمعیت سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها به صورت دستی از یک جدول PDF اسکن شده تایپ شده است.