دستگيرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده به تفکيک نوع جرم بر حسب استان در سال ۱۳۹۶

این داده برگرفته از جدول ۶-۱۵ و ۲-۳ در صفحات ۵۶۵ و ۱۳۰ سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل دستگيرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده به تفکيک نوع جرم بر حسب استان در سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۶-۱۵ و ۲-۳ در صفحات ۵۶۵ و ۱۳۰ سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.