درصد توزیع خانوارها بر حسب تعداد شاغلین طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴

این داده از جدول ۲۰ در صفحه ۴۴، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درصد توزیع خانوارها بر حسب تعداد شاغلین طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۲۰ در صفحه ۴۴، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.