شبكه توزیع برق كشور در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل شبكه توزیع برق كشور در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۳-۳، صفحه ۱۸، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ صنعت آب و برق است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.